Zelfhulp

Het is belangrijk dat u als mantelzorger goed voor uzelf blijft zorgen en dat u mensen hebt bij wie u uw verhaal kwijt kunt. Ook bijtijds ondersteuning regelen is belangrijk. De casemanager kan u daarbij helpen.

Tips om goed voor uzelf te zorgen

  • Blijf datgene doen, wat belangrijk voor u is. Bijvoorbeeld uw vrienden bezoeken, winkelen, naar uw club of vereniging gaan, sporten of andere hobby’s. Zo voorkomt u dat u in een isolement raakt.
  • Houdt uw eigen gezondheid in de gaten. 
  • Blijf goed eten, zorg voor regelmatige lichaamsbeweging en goede nachtrust.
  • Stop uw gevoelens niet weg, praat erover met anderen.
  • Neem tijd voor uzelf.
  • Stel grenzen voor uzelf en kom voor uzelf op; ook naar hulpverleners toe.
  • Maak gebruik van hulp die er is, zodat u het beter en langer kunt volhouden.
  • Probeer uw gevoel voor humor te bewaren.
  • Laat u informeren over aanpassingen en hulpmiddelen.

Luisterend oor voor uw verhaal

De Alzheimer telefoon is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die vragen hebben over dementie of gewoon hun verhaal kwijt willen. Tel: 08005088 (7 dagen per week van 9-23 uur)

www.alzheimer-nederland.nl Ook het Alzheimer Trefpunt Barneveld is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun familie, hulpverleners en naasten. Iedere derde donderdag van de maand in ongedwongen sfeer.

Zorghulpmiddelen en voorzieningen

Er zijn verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen. Maaltijd aan huis, vrijwillige thuisadministratie, hulp bij het doen van belastingaangifte en nog veel meer. Ook zijn er nog meer hulpmiddelen die voor mensen met dementie het langer thuis wonen makkelijker maken.

Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een rollator, personenalarmering, een postoel of een hooglaagbed. Sommige van deze artikelen kunt u (kosteloos) lenen, andere kunt u huren of kopen.

Soms is er een vergoeding mogelijk via de ziektekostenverzekeraar, soms moet u het zelf betalen.
In de gemeente Barneveld zijn verschillende (thuis)zorgwinkels die deze hulpmiddelen kunnen leveren.

Vergoeding

Voor veel (professionele) hulp of voorzieningen heeft u een indicatie nodig. Dat wil zeggen dat er beoordeeld moet worden welke hulp of welke voorziening in uw geval noodzakelijk is. Afhankelijk van de indicatie kunt u te maken krijgen met extra kosten. Er zijn verschillende regelingen voor vergoeding van (zorg)kosten waar u een beroep op kunt doen. Als u niet van deze regelingen gebruik wilt of kunt maken, kunt u uiteraard ook op eigen kosten zorg of hulp inkopen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor bepaalde zaken kunt u ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld bij het regelen van vervoer, het geschikt maken van uw woonsituatie of het kunnen blijven ontmoeten van andere mensen. De gemeentelijke voorzieningen zijn een vangnet, voor als het niet op een andere manier op te lossen is.

Als u zich bij de gemeente meldt voor ondersteuning, krijgt u een afspraak voor een huisbezoek. Het gesprek gaat dan over welke problemen u ervaart, wat u wilt bereiken en welke mogelijke oplossingen er zijn. Ook wordt onderzocht wat u hierin (nog) zelf kunt betekenen en welke ondersteuning u kunt krijgen van uw naaste omgeving.

Als uit dit gesprek blijkt dat een gemeentelijke voorziening, zoals bijvoorbeeld dagopvang of woonondersteuning in uw geval de enige oplossing is, dan krijgt u een Wmo-beschikking.

Voor huishoudelijke hulp kunt u rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder. Voor de Wmo geldt een eigen bijdrage, deze is terug te vinden op de site van de gemeente: https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/eigen-bijdrage-wmo/

Wet langdurige zorg

Wanneer de zorg thuis zwaarder wordt en er meer behoefte is aan zorg en ondersteuning, komt u in aanmerking voor een indicatie vanuit de wet langdurige zorg (Wlz). Deze is van kracht als er steeds meer sprake is van 24-uurs toezicht, als degene met dementie eigenlijk niet meer alleen kan zijn.

Voor de Wlz heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt deze aanvraag zelf doen via www.CIZ.nl maar u kunt ook hulp vragen aan de casemanager, de thuiszorg, ouderenadviseur of het Steunpunt Mantelzorg.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Utrecht

Postbus 2690
3500 GR UTRECHT
Tel: (088) 7891000

www.ciz.nl

Persoonsgebonden budget

Komt u in aanmerking voor een Wmo of Wlz, dan kunt u ervoor kiezen om deze voorziening in natura te ontvangen of hiervoor een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. Een persoonsgebondenbudget is een som geld dat naar eigen inzicht kan worden besteed aan de zorg die u denkt nodig te hebben.

U kiest zelf van welke zorgverleners en begeleiders u hulp wilt ontvangen. Als u een pgb aanvraagt, moet u zelf de zorg inkopen. U sluit dan zelf een overeenkomst af met een aanbieder en u houdt een administratie bij.

Kiest u voor zorg of een voorziening in natura, dan krijgt u deze geleverd zonder dat u hiervoor iets hoeft te doen. U ontvangt een rekening voor een eigen bijdrage via het CAK.

Centraal Administratiekantoor:

WMO: 0800-1925
WLZ:0800-0087
www.hetcak.nl

Meer informatie

Verschillende organisaties in Barneveld bieden u praktische hulp en ondersteuning. U kunt zich direct wenden tot deze organisaties voor hulp. U hoeft hiervoor niet eerst langs de gemeente.

Diaconaal netwerk
Vrijwillige thuisadministratie
Tel: (0342) 745004 (via Welzijn Barneveld)

Spreekuren:
Dinsdag 10-13 u en Vrijdag 16-17 u Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29
Vrijdag 10-12u Perron 16, Smitplein 16 Voorthuizen

Servicepunt sociale ondersteuning Gemeentehuis Barneveld
Tel: 14 0342 (geen netnummer intoetsen)
Maandag t/m vrijdag van 9-13 u of volgens afspraak
Mail: servicepunt@barneveld.nl

Sociaal Juridisch Steunpunt (in de bibliotheek Barneveld)
Nieuwstraat 29
3771 AS Barneveld
Tel: (0342) 422 937
Inloopspreekuur dinsdag 10.00 -13.00 uur

Welzijn Barneveld Steunpunt Mantelzorg, het Meldpunt
Informele Hulp en Maaltijd aan huis (vallen onder
Welzijn Barneveld)

Wilhelminastraat 12
3771 AR Barneveld
Tel: (0342) 745004 info@welzijnbarneveld.nl
www.welzijnbarneveld.nl

Samenwerkingspartners